تحقیق

روش تحقیق

کنفرانس کلاس ( اشتباهات رایج در یک تحقیق علمی )

 بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

الف: ویژگی های یک تحقیق علمی 

ب:اشتباهات رایج در یک تحقیق علمی 

مقدمه:

تعریف علم :جان اسمیت علم را بهترین معرفت نظام یافته که بر حسب دقیق ترین و کامل ترین روش های تحقیقی بدست آمده و در حال حاضر در دسترس می باشدمی داندو هدف علم را حق وحقیقت می داند.

تعریف روش علمی : فرایندی است نظام یافته،کنترل شده،تجربی و انتقادی در مورد پدیده های طبیعی که روابط احتمالی بین این پدیده ها ، بوسیله نظریه وفرضیه هدایت می شود.

پژوهش نیز هر چند که خیلی به روش علمی نزدیک است اما تفاوت های جزیی با آن دارد پژوهش روندی رسمی تر ، منظم تر و قوی تر از روش علمی است و معمولا منجر به ثبت گزارش می شودبنابراین پژوهش بدون روش علمی نیست اما روش علمی نیز نیست.

تعریف تحقیق : یک فعالیت منظم و مدون است که هدف آن کشف و گسترش دانش و حقیقت است. بنا براین می توان عنوان یک تحقیق علمی را مطرح نمود.  

تعریف تحقیق علمی: تحقیق علمی در واقع همان تحقیق کاربردی است که در آن محدودیت زما نی  و مکا نی  بسیار بیشتر از تحقیقات کاربردی است.

ویژگی های یک تحقیق علمی :

1-   تحقیق علمی یک امر نظام دار است.

2-   تحقیق علمی یک امر عینی است.(یعنی واقعی است ،خیالی نیست).

3-   تحقیق علمی تعمیم پذیر است.

4-    تحقیق علمی تکرار پذیر است.( یعنی در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت تکرار دارد).        مثال: تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان).

5-   تحقیق علمی تجربی است.( یعنی قابلیت تجربه کردن و مشاهده کردن دارد و فقط فلسفی نیست.)

6-    حالت افزایشی بودن تحقیق علمی است.( یعنی هر تحقیق علمی باید چیزی بیشتر از تحقیق قبلی داشته باشد).

7-   تحقیق علمی دقت طلب است.( یعنی باید جزئیات را ببیندو فقط کلی نگوید).

8-   تحقیق علمی تخصص طلب است.

9-   شهامت گفتن حقایق را داشته باشد.(ممکن است مطابق نظرمحقق نتیجه ندهد).

10-  بایدبا صبر و شکیبایی انجام پذیرد.

11- استفاده از تعاریف عملیا تی(اصطلاحاتی که استفاده می شود) باید تعریف شده باشد.

هدف از یک روش تحقیق علمی

میتوان عموما این هدفها را به چهار دسته تقسیم کرد:

1-کشف روابط بین داده ها

2-تبیین پدیده ها وروابط بین آنها

3- پیش بینی رویدادها

4- کنترل اثرات رویدادها

قاعده کلی برای بیان موضوع  تحقیق: معمولا موضوع  تحقیق باید چنان نوشته شود که در آن  گزینه های زیر به روشنی پاسخ داده شوند.

چه کسی؟       چه متغیری ؟       چگونه ؟       کجا؟       چه وقت؟

برای انتخاب یک موضوع تحقیق باید به معیارهای زیر توجه کرد:

1-   موضوع تحقیق باید نو و تازه باشد.

2-   خیلی کلی یا خیلی جزئی نباشد.

3-   از نظر اجتماعی دارای اولویت باشد.

4-   قابلیت اجرا داشته باشد.

5-   بضاعت علمی داشته باشد.

6-    مشکلات و محدودیت ها را پیش بینی کند.

7-   مختصر وگویا باشد.

8-   از بدیهییات نباشد.

اشتباهات رایج در یک تحقیق علمی :

دالن معتقد است دانشجویان هنگام انتخاب موضوع مرتکب چهار نوع اشتباه می شوند:

1-   موضوع  تحقیق را بدون تحلیل جنبه های مختلف آن ، شتا بزده انتخاب می کنند.

2-   بدون مطالعه منا بع مربوط به موضوع مورد تحقیق،اقدام به انتخاب مینمایند.

3-   قبل از انتخاب موضوع پژوهشی،روش اجرای تحقیق را مشخص می کنند.

4-   به جای تعریف دقیق و روشن مفاهیم موجود در موضوع ، آن را به صورت کلی توصیف می کنند.

معمولا پژوهشگران کم تجربه غالبا موضوعاتی را انتخاب میکنندکه دامنه ی گسترده ای دارد.

 

      منابع :

        1-  روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری         مولف: جان بست

        2-   روش های تحقیق و آمار به زبان ساده                مولف:   علی سارئی

         3-   روش  تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی         مولف: دکتر علی دلاور

         4-   توصیفی جامع از روشهای تحقیق                مولف:دکتر علیرضا علی احمدی  

           محققین:

                      اسدی – میرزائی – آمیغ خواه – صادقی  

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ساعت 18:28  توسط ابراهیم  |